عنوان: مسئولیت جبران خسارت در تصادفات رانندگی

پیام: در تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول جبران خسارت وارده بر خودروی طرف مقابل است؛ بنابراین درصورت طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو، قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به وی صادر خواهد شد.
مستندات: ماده 89 بند 4 ماده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309970223201302
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت شرکت بیمه به خواسته مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال خسارت وارده به اتومبیل با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که خواهان اظهار نموده اتومبیل تحت مالکیت خوانده به شماره انتظامی ... با اتومبیل متعلق به اینجانب تصادف کرده و حسب نظر افسر کاردان فنی خوانده مقصر شناخته شده لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به اتومبیل اینجانب به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه حسب توضیحات طرفین به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1393/6/11 شخصی به نام آقای ح.الف. رانندگی اتومبیل تحت مالکیت خوانده را عهده‬ دار بوده و بنابراین دعوی مطروحه توجهی به خوانده به عنوان مالک نداشته، علی‬هذا دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به طرفیت شرکت بیمه نسبت به دادنامه شماره 930521 مورخ 1393/6/30 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی به جهت عدم توجه دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‬یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری- نوری نجفی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما