عنوان: مسئولیت جبران خسارت در تصادفات رانندگی

پیام: در تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول جبران خسارت وارده بر خودروی طرف مقابل است؛ بنابراین درصورت طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو، قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به وی صادر خواهد شد.
مستندات: ماده 89 بند 4 ماده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309970223201302
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 9309970223201302
تاریخ دادنامه 1393/10/28
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران
قاضی حمیدرضا قمری,سیدمحسن نوری نجفی,محمد عبداللهی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما