عنوان: مسئولیت جبران خسارت در تصادفات رانندگی

پیام: در تصادفات رانندگی، راننده مقصر مسئول جبران خسارت وارده بر خودروی طرف مقابل است؛ بنابراین درصورت طرح دعوی مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودرو، قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه دعوی به وی صادر خواهد شد.
مستندات: ماده 89 بند 4 ماده قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309970223201302
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/10/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما