قابلیتهای نرم افزاری نسخه های مختلف سامانه ملی آراء قضایی


 • طراحی بانک اطلاعاتی و تبدیل و انتقال اولیه اطلاعات به سامانه ملی
 • انتقال اطلاعات از بانک داده آرای قضایی پژوهشگاه( جی ـ ) به سامانه ملی.
 • تشکیل پرونده رأی با مشخصات عنوان، تاریخ رأی قطعی و غیره .
 • تفکیک آرای دادگاه بدوی و تجدید نظر استان و دیوان عدالت اداری.
 • تشکیل مخزن عناوین آراء.
 • صفحه اول سامانه با ارائه آمار کلی اطلاعات ثبت شده.
 • جستجوی ساده با واژه در عنوان،پیام و متن با لحاظ گروه، تاریخ ،شماره و مرجع صدور دادنامه.
 • جستجوی پیشرفته با ترکیبی از واژه­ها در حالات مختلف در عنوان،پیام و متن با لحاظ شعبه،قاضی و نمایه، و قابلیت مرتب سازی بر اساس تاریخ نزولی و صعودی.
 • فهرست یافته ها در آرای قضایی شامل ردیف و عنوان، تاریخ و شماره و مرجع صدور دادنامه و گروه آراء.
 • مشاهده اطلاعات پرونده رای شامل عنوان، پیام، تاریخ، شماره دادنامه قطعی و گروه و آرای منتخب.
 • مشاهده مشخصات رای شامل مولفه های مهم و اصلی رای.
 • مشاهده متن تجمیعی آرای پرونده با امکان چاپ و تغییر قلم  و همچنین برجسته شدن واژه­ها و عبارات یافت شده در جستجو.
 • عدم رویت عمومی در خصوص آرایی که فرآیند پردازش آن کامل نشده.
 • تبدیل سطح عالی اطلاعات به سامانه ملی
 • بررسی هوشمند عناوین مشابه در آرای قضایی.
 • ایجاد ابزار بررسی و تایید مشابه­یابی برای پژوهشگران.
 • ایجاد هوشمند مخزن مستندات قانونی رای.
 • بررسی هوشمند قوانین مشابه.
 • گزارش های مدیریتی
 • گزارش اطلاعات تکمیلی آراء.
 •  گزارش نقص اطلاعات آراء.
 • گزارش تایید آراء.
 • گزارش وضعیت آراء(کارپوشه موقت)
 • اطلس جامع نمایه با نمایش درختی و امکان جستجو
 • نسخه ورود اطلاعات سامانه ملی ـ سطح (1)
 • امکان تشکیل پرونده پردازشی آراء.
 • امکان ثبت مشخصات پرونده.
 • امکان پالایش تجمیعی متن آرای.
 • امکان ثبت پاورقی.
 • امکان غلط­یابی مکانیزه نگارشی متن.
 • امکان ثبت مستندات بر اساس مخزن قوانین.
 • تشکیل کارپوشه کاربران.
 • امکان ارجاع گروهی، انتشار و یا عدم انتشار گروهی آراء.
 • امکان ثبت نتیجه تحلیلی.
 • امکان ثبت نمایه.
 • امکان گزارش­گیری مدیریتی از آرای در حال پردازش.
 •  مدیریت سامانه.
 •   امکان ایجاد گروه بندی.
 • امکان تعریف مراحل پردازش آراء.
 • امکان درج گزارش عملکرد کاربران ( خود اظهاری و هوشمند).
 • تبدیل و انتقال تکمیلی اطلاعات آراء به سامانه ملی
 • تبدیل و انتقال اطلاعات آرای قبلی ارائه شده به پژوهشگاه از طریق سامانه تحلیل و نقد آرای دادگستری­ها و دیوان عالی کشور ( تناد) به سامانه ملی.
 • انتقال اطلاعات آراء از   CMSبه سامانه ملی نسبت به آرای جدید. 
 • تبدیل فایل مجموعه آرای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور.
 • تبدیل اطلاعات نمایه­ها به صفحات متناظر.
 • گزارش خروجی کتاب بر اساس نوع مرجع و بازه­های تاریخی و دسته­های موضوعی.
 • رویدادنگاری تغییرات رأی.

درباره ما