عنوان: استرداد دادخواست به نحو مشروط

پیام: اگر خواهان در ظهر صفحه مندرج در پرونده درج کند «در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه، خواسته مسترد تلقی شود»;، با تحقق شرط قرار ابطال دادخواست به علت استرداد صادر می شود.
مستندات: بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309982660500731
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/04/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما