عنوان: استرداد دادخواست به نحو مشروط

پیام: اگر خواهان در ظهر صفحه مندرج در پرونده درج کند «در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه، خواسته مسترد تلقی شود»;، با تحقق شرط قرار ابطال دادخواست به علت استرداد صادر می شود.
مستندات: بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309982660500731
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/04/08
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 9409972130500523
تاریخ دادنامه 1394/04/08
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران
قاضی عبدالغفار آل حبیب,مجید شهیدی,محمدعلی خانی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما