عنوان: ادله اثبات دعوا در نفی نسب

پیام: حضور پدر و مادر جهت صدور گواهی ولادت اقرار به نسب محسوب می شود و چنانچه این امر وضعیت پایداری داشته باشد پس از فوت پدر، سایر ورثه نمی تواند به استناد شهادت شهود درخواست نفی نسب کنند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970907800310
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما