عنوان: ادله اثبات دعوا در نفی نسب

پیام: حضور پدر و مادر جهت صدور گواهی ولادت اقرار به نسب محسوب می شود و چنانچه این امر وضعیت پایداری داشته باشد پس از فوت پدر، سایر ورثه نمی تواند به استناد شهادت شهود درخواست نفی نسب کنند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970907800310
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 9309970907800310
تاریخ دادنامه 1393/06/31
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع شعبه دیوان عالی کشور
شعبه شعبه 18 دیوانعالی کشور
قاضی احمدی,علی شمس
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما