عنوان: مصداق بازداشت غیر قانونی

پیام: حضور ارادی شخص در محلی و عدم امکان خروج ارادی وی به واسطه اقدامات متهم مشمول عنوان بازداشت غیر قانونی بوده و جابجایی بازداشت شده از محل بازداشت به جای دیگر مصداق بزه آدم ربایی نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970223400434
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/05/12
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهامات 1- آقای ف. ن. دایر بر توقیف غیرقانونی، مباشرت در اخذ سند و نوشته به عنف و اکراه به مبلغ دو میلیارد ریال به نفع خود (تغیر عنوان از مشارکت به مباشرت) ایراد ضرب‌ و جرح عمدی و فحاشی 2- م. ع.ش. بازداشت و محکوم به حبس ابد از پرونده دیگر دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع مشارکت در توقیف غیرقانونی بدین توضیح که شاکی آقای ج. الف. برای حساب و کتاب و مراودات مالی که خودش موضوع آن را رسید 180 میلیون تومانی پرداختی به آقای الف. ر. م.الف. اعلام داشته در تاریخ 1391/10/26 با هماهنگی قبلی به دفتر آقای م. واقع در ... در ساعت 4 بعدازظهر وارد و سپس مورد ضرب‌ و جرح قرار گرفته و مجبور به نوشتن رسیدی به مبلغ دو میلیارد ریال به نفع آقای ف. ن. گردیده و سپس به منزلی در حوالی ... برده شده و تا فردا بعدازظهر در آن محل نگه‌داری و سپس آزاد می‌گردد دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، گواهی پزشکی قانونی، اقاریر صریح و ضمنی متهمین و اظهارات شاکی در انتساب بزه ایراد ضرب‌ و جرح و سایر قراین و امارات موجود بزه‌های انتسابی به نامبردگان را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 559 و 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 608 و 668 و 587 کتاب پنجم قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت هریک از متهمین به تحمل 5 سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی از بابت بازداشت غیرقانونی و متهم ردیف اول علاوه بر آن به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه اخذ سند به عنف و اکراه و تهدید و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری از بابت بزه فحاشی و پرداخت جمعاً 3/6% دیه کامل به علاوه سه چهارم هزارم دیه کامل در حق شاکی از بابت بزه ایراد ضرب‌ و جرح عمدی و همچنین متهم ردیف دوم به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ 145 میلیون ریال در حق شاکی از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع صادر و اعلام می‌نماید که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علاوه بر رد مال و پرداخت دیه صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد همچنین در خصوص اتهام آقای الف. ر. م.الف. دایر بر مباشرت در آدم‌ربایی و آقایان م. ع.ش. و ف.ز. دایر بر معاونت در آدم‌ربایی دادگاه با عنایت به نحوه و کیفیت اظهارات شاکی مبنی بر حضور ارادی در محل و خروج به‌ واسطه ن. و ع. و نفر سوم با پای خود ولی به تهدید ایشان که اولاً عنف و تهدید و عدم امکان استمداد علی‌رغم اوج شلوغی و ترافیک در محل ... در آن ساعت از روز و وجود کانکس نیروی انتظامی در چند قدمی محل اختیار تاکسی دربست به سمت ... و یا استمداد از راننده تاکسی محل تردید است درثانی حضور ارادی و عدم امکان خروج ارادی به‌ زعم شاکی مشمول همان عنوان بازداشت غیرقانونی است و جابجایی بازداشت شده از محل بازداشت به جای دیگر آدم‌ربایی تلقی نمی‌گردد لهذا با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان از بزه‌های انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. همچنین در خصوص اتهام آقایان الف. ر. م. و ن. ف.ز. دایر بر مشارکت در اخذ سند به عنف و اکراه با تهدید و همچنین اتهامات دیگر آقای ن. ف.ز. دایر بر معاونت در ایراد ضرب‌ و جرح عمدی و معاونت در توقیف غیرقانونی و اتهامات دیگر آقای الف. ر. م. دایر بر معاونت در بازداشت غیرقانونی و فحاشی و اتهام دیگر آقای م. ع. دایر بر ایراد ضرب‌ و جرح عمدی با عنایت به اظهارات صریح شاکی در تبیین ضارب و عدم توجه اتهام به نامبردگان و یا دخالت در ایراد ضرب‌ و جرح و عدم احراز هرگونه اقدامی به‌ عنوان معاونت و تقارن قصد و نیت متهمین در اخذ سند یا ضرب‌ و جرح عمدی منطبق با اقاریر صریح متهم ف. ن. و مدافعات موجه متهمین و فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهامات با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان از بزه‌های موصوف صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی (1) م. ع. با وکالت آقای م. م. (2) ج. الف. (شاکی بدوی) با وکالت آقای م. م.ج. و س. د. از دادنامه شماره 00865 مورخ 1393/8/28 شعبه 1105 دادگاه جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس و رد مال نامشروع و به مشارکت در توقیف غیرقانونی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی در حق شاکی با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین تبرئه آقای الف. ر. م.الف. دایر بر مباشرت در آدم‌ربایی و آقای م.ع. و ف. ن. و ن. ف.ز. دایر بر معاونت در آدم‌ربایی می‌باشد که ردیف اول در مورد محکومیت خود به شرح فوق و ردیف دوم در مورد تبرئه افراد فوق‌الذکر به دادنامه اعتراض نموده‌اند دادگاه نظر به مندرجات پرونده و تحقیقات معموله و اسناد و مدارک موجود جهات تجدیدنظرخواهی نامبردگان را منطبق با هیچ‌یک از بندهای احصاء شده در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندانسته و ضمن رد دعوای تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده 455 قانون مذکور تأیید و استوار می‌نماید قابل ذکر است در مورد اعتراض آقای م. ع. در مورد رد مال به مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون ریال اعتراض را وارد تشخیص داده و بر اساس مستندات موجود و مفاد قرار مجرمیت به شرح ص 356 میزان رد مال را به مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان تقلیل و مازاد بر آن حذف می‌گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
محمدتقی سلیمی - سید علی‌اصغر کمالی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما