عنوان: مصداق بازداشت غیر قانونی

پیام: حضور ارادی شخص در محلی و عدم امکان خروج ارادی وی به واسطه اقدامات متهم مشمول عنوان بازداشت غیر قانونی بوده و جابجایی بازداشت شده از محل بازداشت به جای دیگر مصداق بزه آدم ربایی نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970223400434
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/05/12
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 9409970223400434
تاریخ دادنامه 1394/05/12
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران
قاضی کمالی,عامل,سلیمی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما