عنوان: ارایه وکالتنامه از سوی وکیل در مرحله فرجامی

پیام: لزوم ارائه وکالتنامه به پیوست دادخواست فرجامی، منحصر به مداخله وکیل در زمان تقدیم دادخواست فرجام خواهی نیست؛ بنابراین شامل موردی که وکیل در مرحله سابق دادرسی دخالت داشته و با اختیار مندرج در وکالتنامه فرجام خواهی کرده نیز می شود.
مستندات: مواد 381 382 و 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9209980404200763
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما