عنوان: اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی

پیام: درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9209970220801211مورخ
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/09/09
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:


نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما