عنوان: تأثیر فوت طرف قرارداد در سرنوشت قرارداد مشارکت در ساخت

پیام: در قرارداد مشارکت در ساخت بنا، شخصیت سازنده (مانند مورد کارهای هنری که انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است)علت عمده عقد نیست، بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمی شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309970223300166
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/10
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای پ.م. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت آقایان و خانم ها ف.د. وراث مرحوم ش.الف. به اسامی ش. ـ الف. همگی الف. ـ الف.د. و اداره امور سرپرستی دایر به تأیید فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی مورخه 4/2/87 و تحویل و خلع ید از پلاک ثبتی 867/2106 مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و صدور حکم ابطال سند رسمی 4515-31/6/89 و ابقای مالکیت به 6 دانگ و ابطال وکالت نامه رسمی 2009-14/11/88 دفترخانه . . . تهران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با این توضیح که طبق قرارداد مشارکت 4/2/88 مورث خواندگان تعهد به تکمیل و ساخت بنای مورد قرارداد مشارکت نموده ولی با فوت وی چون شخص نامبرده مؤثر در وقوع عقد بوده خواستار ابطال قرارداد و سند تنظیم شده می باشد نظر به اینکه اصولاً ساخت وساز ملک شخصیت طرف مقابل سهم بسزایی ندارد و در نظر عرف اقداماتی از قبیل هنری و افعالی که ظرفیت خاص می طلبید ممکن است بدین گونه باشد درنتیجه فوت سازنده موجبات نقض و فسخ قرارداد را فراهم نمی سازد و از طرفی در قرارداد مشارکت قیدشده سازنده قبل از تکمیل و ساخت ملک حق فروش ندارد ولی در وکالت نامه ای که مالک به شماره 2009-14/11/88 در دفترخانه . . . تهران تنظیم نموده اختیار انتقال ملک را به آقای ف.د. تفویض نموده و تاریخ آن مؤخر از تاریخ عقد مشارکت می باشد بنابراین خواسته غیرقابل پذیرش و حکم به بطلان آن صادر می گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خرمی زادهرأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.م. با وکالت آقای الف.ی. به طرفیت 1- خانم ف. و م. 2- ش.الف. 3- الف.الف. 4- الف.د. 5- ش.د. 6- اداره سرپرستی به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 786 مورخ 30/10/1392 صادره در پرونده کلاسه شعبه 220 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته تأیید فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی مورخ 4/2/1387 و تحویل و خلع ید از پلاک ثبتی 867/2106 و همچنین ابطال سند رسمی 4515-31/6/1389 و ابقای مالکیت بر شش دانگ و ابطال وکالت نامه رسمی 2009-14/11/1388 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ مرادینقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما