عنوان: دعوای تنفیذ تقسیم نامه

پیام: دعوای تنفیذ تقسیم نامه ای که سابقه ثبت رسمی را دارد قابل استماع نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9109970221001391
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/09/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان م. و الف.ش. به طرفیت آقای ع.ح. با وکالت آقای ر.ح. به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنفیذ تقسیم نامه تنظیمی در دفترخانه 569 تهران موضوع صورت جلسه مورخ 5/12/90 و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و ملاحظه صورت جلسه مورخ 5/12/90 نظربه اینکه اصحاب دعوی نسبت به مفاد توافق نامه موصوف ایرادی وارد ننموده اند و در خصوص نحوه اجرای توافق نامه اختلاف دارند و با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع موجهی ننموده است. لهذا دعوی خواهان ها وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ تقسیم نامه تنظیمی در دفترخانه 569 تهران موضوع صورت جلسه توافق مورخ 5/12/90 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/105 ریال هزینه دارسی در حق خواهان ها اصدر و اعلام می نماید در خصوص دعوی خواهان ها به خواسته تأخیر تأدیه نظر به اینکه دلیل و مدرک مثبته ای که ادعای خواهان ها را اثبات نماید ارائه نشده است لهذا دادگاه این قسمت از دعوی خواهان ها را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید به خوانده ارشاد می گردد چنانچه در مورد مبلغ 000/000/400 ریال ادعایی دارد از طریق شکایت حقوقی اقدام نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای ر.ح. نسبت به دادنامه شماره 689 -6/8/91 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ تقسیم نامه تنظیمی در دفترخانه 569 اسناد رسمی تهران موضوع صورت جلسه توافق مورخ 5/12/90 و پرداخت مبلغ /000/105 ریال هزینه دادرسی اصدار یافته وارد و محمول بر صحت می باشد و بر دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا دعوی تنفیذ نسبت به اسناد عادی که فاقد سابقه ثبتی می باشند قابلیت طرح و پذیرش داشته و در مانحن فیه دعوی تنفیذ، در مورد تقسیم‌نامه رسمی تنظیمی توسط دفترخانه 569 اسناد رسمی تهران می باشد که به نظر دادگاه دعوی به نحو صحیح و مطابق مقررات اقامه نشده است ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه معترضٌ عنه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین خانی - ترابی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما