عنوان: اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری

پیام: اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هییت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
140268920002817897 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1402/08/30
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان


پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی *

تجدید نظر خواندگان: ۱. توان ابزار دقیق ا. به نشانی *

۲. اقای ا. ع. م. فرزند ا. به نشانی *

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صادره از شعبه *

بسم الله الرحمن الرحیم

گردش کار: به تاریخ بیست و نهم ابان ماه هزار و چهارصدو یک در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می شود. تجدیدنظرخواهان دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم ، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند.دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

* رای دادگاه *

تجدیدنظرخواهی شرکت سازمان *به طرفیت خواندگان: ۱. توان ابزار دقیق ا. ۲. اقای ا. ع. م. فرزند ا. از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ شعبه *که مشعر بر صدور قرار رد دعوا در ارتباط با خواسته صدور حکم مبنی بر توقف و ورشکستگی شرکت توان ابزار دقیق ادونیس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل می باشد. وارد و موثر نمی باشد. و دادنامه تجدیدنظرخواسته در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و اعتراض با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد انکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونی است ، موثر در مقام نقض نمی باشد. ، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض ان تقدیم و ارائه نگردیده است ، زیرا که اولا در اخرین تغییرات شرکت قبل از اقامه دعوای نخستین ، در تشریح اختیارات هییت مدیره و بعضا مدیرعامل ، امده است. که اقامه هرگونه دعوی و دفاع از دعوی و انتخاب وکیل و انعقاد هر گونه قرارداد در صلاحیت مدیر عامل و نایب رییس رییس هیات مدیره شرکت می باشد. در این موارد اگر مدیر عامل بدون اخذ مصوبه ی هییت مدیره اقدام به انتخاب وکیل یا طرح و دفاع از دعاوی مرتبط با شرکت نماید. با ایراد دادگاه مبنی بر فقدان سمت و اختیار مواجه شده و دعوی مطروحه یا دفاعیه ی ارائه شده رد خواهد گردید.لازم است. قبل از طرح دعوی یا پیش از اعلام وکالت برای دفاع از دعوی ، اخذ مصوبه هیات مدیره جهت تفویض اختیار تعیین وکیل و نیز تفویض اختیار طرح و دفاع از دعوی به مدیرعامل شرکت مورد توجه قرار گیرد.این مصوبه برابر ماده ۱۲۸ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها باید به ثبت برسد ، ثبت و اتخاذ تصمیم موخر هییت مدیره به اقامه دعوای مطروحه وجهه قانونی نمی بخشد. لهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد. رای دادگاه قطعی است

رییس شعبه *مستشارشعبه *

م. م. س. ق. ف.


نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما