عنوان: تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی

پیام: تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی فاقد وجاهت قانونی است.

عنوان: صلاحیت دادگاه کیفری یک به تخفیف مجازات

پیام: دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409982216401816
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/26
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. الف. 29 ساله ، اهل تهران ، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر نگهداری مشروب الکلی از نوع دست ساز به میزان دو لیتر موضوع کیفر خواست به شماره 794 مورخ 1394/10/16 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه ، این دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 702 اصلاحی از قانون مجازات اسلامی مصوب 87 و با رعایت بند ج ماده 215 و بند ث ماده 38 و مواد 19 و 37 از قانون مرقوم مصوب 92 با توجه به حسن سابقه و اظهار ندامت حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از شلاق تعزیری و پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه که بر اساس نامه شماره 185/93/ص مورخ 1/4/1393 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص تعیین قیمت مشروب الکلی دست ساز داخلی جهت تعیین تکلیف متهمین ، صادر و اعلام می دارد مشروب کشف شده بایستی معدوم گردد و با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده 40 و مواد 46 و 48 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اجرای حبس مورد حکم راجع به متهم برای مدت دو سال معلق می گردد تا در صورت عدم ارتکاب بزه عمدی دیگر از جمله بزه های موضوع ماده 52 از سوابق کیفری وی حذف و بلااثر والا به همراه مجازات بزه اخیر اجرا گردد.رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری2 دادگستری شهرستان فیروزکوه ــ رمضان عبدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ر. الف. از دادنامه شماره 1326 مورخه 94/11/18صادره از شعبه 101 دادگاه 2 شهرستان فیروزکوه که به موجب ان نامبرده به اتهام نگهداری مشروب الکلی دست ساز به میزان دو لیتر به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تعزیری و 5برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه محکومیت یافته است که اجرای حبس به مدت 2سال تعلیق گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است دادگاه با لحاظ تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی که مجوز تعلیق مجازات مشروبات الکلی را نداده است لذا فاقد وجاهت قانونی و محمول بر اشتباه است به استناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 2 سال تعلیق 3 ماه و یک روز حبس مشارءالیه را از دادنامه حذف به اجرای آن اصلاح می گردد لکن به جهت فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت وپشیمانی ایشان به استناد مواد 37و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس مشارءالیه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید سایر مجازات به قوت خود باقی است رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
رضا پورعرب - عبدالغفورصادقی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما