عنوان: مهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقلمهلت طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل

پیام: چنانچه دعوی مطالبه خسارت به طرفیت متصدی حمل و نقل در مهلت قانونی یکساله، منتهی به قرار رد دفتر شده باشد، مهلت یکساله از تاریخ صدور قرار رد دفتر محاسبه خواهد شد.

عنوان: مبدا محاسبه مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل

پیام: طرح دعوی بر علیه متصدی حمل و نقل منوط به مهلت یکساله است که مبداء احتساب این مهلت در مواردی که حمل و نقل از طریق دریا صورت پذیرد از تاریخ تسلیم مال به مرسل الیه می باشد.
مستندات: ماده 393 قانون تجارت-بند 6 ماده 54 قانون دریایی-
شماره دادنامه قطعی :
9109980226300789
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/07
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

قرار دادگاه
در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی خانم م. ک. به طرفیت 1.شرکت خط کشتیرانی د. با وکالت آقای ح. م.الف. 2.شرکت ف. بخواسته و مطالبه مبلغ 89/200/000 ریال خسارت وارده ناشی از کسر تخلیه 75 کیسه پسته موضوع بیمه نامه باربری به شماره 86/4/148/107590/9999/25017 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به اینکه حسب اعلام نماینده ی خواهان به شرح صورت جلسه ی دادرسی مورخ 93/7/30 و محتویات پرونده تاریخ تخلیه و تحویل کالا 87/1/15 بوده اما دادخواست در تاریخ 91/10/20 تقدیم شده که خارج از مهلت مقرر در ماده 393 قانون تجارت و بند 6 ماده 56 قانون دریایی که بموجب آن دعاوی مربوط به خسارت علیه متصدی حمل و نقل ظرف یک سال از زمان تحویل کالا قابل استماع می باشد لذا ضمن وارد دانستن ایراد وکیل خوانده اول با استناد به مواد مذکور و نیز بند 11 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد .
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی )تهران- اصغر احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300573 مورخه 1393/7/30 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت 1- شرکت خط کشتیرانی د. 2- شرکت ف. بخواسته مطالبه مبلغ 89.200.000ریال بابت خسارات وارده ناشی از کسر کالا در هنگام تخلیه موضوع بیمه نامه باربری به شماره 86/4/148/107590/9999/25017 اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مستفاد از مقررات ماده 393 قانون تجارت و بند 6 ماده 54 قانون دریایی مقنن برای طرح دعوی بر علیه متصدی حمل و نقل مهلت یکساله در نظر گرفته است که مبداء احتساب این مهلت در مواردی که حمل و نقل از طریق دریا صورت پذیرد از تاریخ تسلیم مال به مرسل الیه می باشد که در دوسیه مطمح نظر کالای موضوع حمل در تاریخ 1387/1/15 به مرسل الیه تحویل داده شده است ثانیاً هرچند تجدیدنظرخواه مدعی می باشد که در فرجه قانونی یکساله مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و دادخواست مطروحه منتهی به قرار رد دفتر شده است لیکن با صدور قرار رد دفتر از تاریخ صدور قرار مهلت یکساله برای وی محاسبه که قرار رد دفتر در تاریخ 1390/9/29 صادره شده که مشارالیه در تاریخ 1391/10/20 اقدام به تقدیم دادخواست نموده که این اقدام نیز خارج از موعد مقرر قانونی می باشدثالثاً مقنن به شرح ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مرور زمان را یکی از موانع دادرسی دانسته که با طرح دعوی خارج از مهلت قانونی اعلامی اقامه شده قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون اخیرالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما