عنوان: شرط صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی

پیام: صدور حکم الزام به تنظیم سندرسمی انتقال، مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک است؛ بنابراین مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن به عمل نیاید، دعوی مذکور قابلیت پذیرش و استماع ندارد.
مستندات: رأی وحدت رویه شماره 620-1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی-
شماره دادنامه قطعی :
9109982295300629
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/07/28
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ص.خ. فرزند الف. به طرفیت خواندگان به اسامی 1-خانم الف. س. 2-خانم ی. س. 3-خانم ن. س. 4-خانم ش. س. 5- آقای م. س. به خواستۀ الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک به پلاک های ثبتی ..... الی ..... فرعی از ...اصلی بخش ثبتی ....تهران در قریۀ ...... با بنای احداثی گاراژ مقوم بر مبلغ 5100000 تومان؛دادگاه با عنایت اظهارات خواهان که بیان داشته ملک یاد شده را مطابق مبایعه نامه های عادی سال های 1359و1368 و وکالتنامه های رسمی سالهای 1368و1369 و1371 از مالک رسمی (آقای ا. س. ) خریده و قبض و اقباض عوضین صورت گرفته و مدعی و معارضی بر آن ملک نیست و در ید مالکانۀ وی است و ا. س. فوت شده لذا وراث وی طرف دعوا واقع شده اند و --‌- هستند اکنون به شرح خواسته تقاضای صدور حکم مقتضی دارد.توجهاً به اینکه خواندگان از طریق نشر آگهی در جرائد کثیرالانتشار اخطار به حضور شده اند،لیکن در دادگاه حاضر نشدند و لایحۀ دفاعیه ای نیز از آنها واصل و ثبت نگردیده است.با توجه به اینکه مطابق دادنامۀ قطعیت یافتۀ شمارۀ 9009972295300445 مورخ 1390/6/19 صادره از این شعبۀ دادگاه و شعبه18 دادگاه تجدید نظر استان تهران (پیوست پرونده)،دعوای مذکور به لحاظ رهن و بازداشتی موجود،منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شد و مطابق پاسخ استعلام ثبتی پیوست پرونده،رهن و بازداشتی سابق کماکان باقی است لذا وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شمار 620 مورخ 1376/8/20 و مادۀ 2 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام شد.رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ،قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972295300370 مورخه 1392/6/2 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه م. ص. بخواسته الزام به تنظیم سندهای انتقال ثبتی .....الی .........فرعی از ......اصلی واقع در بخش ...تهران در قریه ......با بنای احداثی اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که اولاً هرچند بنابر مفاد جوابیه استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت کهریزک مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک های ثبتی مبحوث عنه استقرار دارد لیکن اصدار حکم بر تنظیم سندرسمی انتقال مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات آن از جمله فک رهن و رفع بازداشت های ملک می باشد که در دوسیه مطمح نظر کماکان پلاک های ثبتی مورد ترافع در رهن و بازداشت می باشد و مادامی که از اسناد مذکور رفع بازداشت و فک رهن بعمل نیاید این دعوی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد ثانیاً بنابر حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی در وضع موجود قابلیت اجابت را ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما