عنوان: دایره شمول ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

پیام: 1- تشدید مجازات مندرج در ماده 719 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375،ناظر به صدمات مندرج در ماده 717 این قانون نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309982135700649
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/05
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. د. متولد 1363 شغل آزاد اهل و ساکن تهران فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه دائر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و فرار از صحنه تصادف در مورخ ۱۳۹3/5/21 با موتورسیکلت به شماره انتظامی ... به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله شکایت شاکی آقای م. ن. و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات که مصون از اعتراض موجه باقی مانده است و گواهی‌های پزشکی قانونی ضمیمه در پرونده کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و اقاریر صریح و روشن متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص لذا دادگاه به استناد مواد 448و449و450و488و549و558و559و593و709و710و714 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 719و 718 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و درجه هفتم ناظر بر ماده 19 و بندهای الف و ت از ماده 37 و بند ت اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی و بند ث به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری از ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 متهم موصوف را به پرداخت 1- سه هزارم از دیه کامله بابت کبودی زیر چشم راست و 2-سه هزارم از دیه کامله بابت کبودی زیر چشم چپ 3-سه هزارم از دیه کامله بابت کبودی بین دو ابرو و 4-یک صدم از دیه کامله بابت جراحت حارصه روی بینی و 5-یک و نیم هزارم از دیه کامله بابت کبودی روی شکم و 6-یک و نیم هزارم از دیه کامله بابت کبودی ساعد راست و7- سه هزارم از دیه کامله بابت سیاه شدگی پهلوی راست و 8-ده صدم از دیه کامله بابت جراحت هاشمه شکستگی قاعده استخوان جمجه که به صورت مطلوب التیام یافته است و 9-چهار درصد از دیه کامله ارش بابت شکستگی استخوان بینی که به صورت مطلوب التیام یافته است و 10-دو دهم درصد از دیه کامله ارش بابت خونریزی زیر ملتحمه چشم چپ و 11-سه درصد از دیه کامله ارش بابت ایجاد اختلال شناختی از قبل شروع شده بوده و به دنبال حادثه فوق تشدید گشته است در حق شاکی و به لحاظ جنبه عمومی جرم در بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه موتورسیکلت و فرار از صحنه تصادف به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید مهلت پرداخت دیات مذکور از تاریخ وقوع تصادف ظرف مدت دو سال است رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
محمد تقیان ـ رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزائی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. د. از دادنامه شماره 01204 مورخ ۱۳۹3/12/18 شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به لحاظ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و فرار از صحنه تصادف به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی آقای م. ب.الف. و تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و موافقت تجدیدنظرخوانده با تبدیل مجازات حبس تجدیدنظرخواه از آن جایی که در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مستثنی می‌باشد که به اعتقاد این دادگاه مقررات بند 1 ماده 3 قانون وصول یاد شده فقط در موضوع مواد 714 و 718 استثنا شده و این امر مشمول مقررات ماده 718 در جایی که ناظر به مواد 717 یا 716 است نمی‌شود هم چنین ماده 719 نیز ناظر به صدمات مربوط به ماده 717 نمی‌شود و قانونگذار اعمال مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول را مستثنی نکرده است و مجازات مرقوم مذکور در مواد 715 و 716 و 717 قانون مجازات اسلامی 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول نیز می‌شوند لذا با عنایت به فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظر‌خواه و درنظرگرفتن وضعیت او با اجازه حاصل از ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری حبس مرتکب (تجدیدنظرخواه) به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت اصلاح و متناسب می‌شود، مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه ظرف دو سال قمری صحیح است و وفق ماده 593 قانون مجازات اسلامی 1392 در جایی که شکستن استخوان بینی منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با متناسب کردن مجازات حبس به پرداخت جزای نقدی به شرح فوق تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
حسین آژیده - یوسف رمضانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما