عنوان: دعوی اثبات وقوع بیع

پیام: دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نبوده و مسموع نیست و ذینفع فقط می تواند پیرو وقوع معامله مال غیرمنقول، ادعای الزام طرف مقابل به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع را بخواهد.
مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
9309970220600987
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/25
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ح.ه. با وکالت ی.ع. از دادنامه شماره 930297 مورخه 1393/03/31، نظر به اینکه وکیل واخواه به موجب دادخواست اعلام نموده موکل مالک یک باب مغازه در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران بوده و با درخواست واخوانده حجره مذکور از تاریخ 1390/01/5 تاکنون در اجاره وی بوده است و تا تاریخ 1393/01/5 اقدام به پرداخت اجاره بهای مربوطه نموده که قسمتی از چک‌های اجاره بهاء به پیوست تقدیم می‌گردد، در اسفند ماه 91 واخوانده پیرو درخواستهای قبلی پیشنهاد خرید حجره مذکور را به موکل می دهد که پس از انجام مذاکرات و توافق اولیه موکل با پیشنهاد فروش حجره به صورت مشروط و در صورت موافقت خانواده موافقت می‌نماید. موکل پس از مشورت با خانواده به دلیل مخالفت خانواده با فروش، در تاریخ 1391/02/22 در حضور شهود معرفی شده مراتب عدم تمایل فروش خود را اعلام و موضوع فروش منتفی می‌گردد. واخوانده به شهادت شهود پس از آن تاریخ به کرّات جهت خرید حجره به موکل مراجعه که موکل به دلایل متعدد از فروش آن خوداری می‌نماید. دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و ملاحظه شهود از جمله نویسنده مبایعه‌نامه و شهودی که حتی پس از بیع در جریان قرار گرفته‌اند، دلیل اثباتی مبنی بر فسخ معامله صورت گرفته از سوی واخواه اقامه نشده و از مؤدای شهادت شهود حتی ضعیف‌ترین احتمال مبنی بر فسخ معامله قابل استنباط نمی‌باشد. علیهذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ه. با وکالت ی.ع. به‌طرفیت م.ه. با وکالت ح.م. نسبت به دادنامه شماره 528 مورخ 1393/5/27 صادره ازشعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر رد واخواهی نامبرده نسبت به دادنامه غیابی شماره 297مورخ 1393/3/31 (ناظر به اثبات وقوع معامله بیع در خصوص غرفه شماره ... سالن ... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/12/24 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام گردیده است، دادگاه باتوجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با لحاظ اینکه دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می‌تواند پیرو وقوع معامله، ادعای الزام طرف مقابل را به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع بخواهد، بنابراین دعوی خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و نیز نقض دادنامه غیابی مذکور، قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فارسیجانی - رضایی

نقد رأی

تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما