عنوان: دعوای اجازه ازدواج از دادگاه بدون اذن ولی

پیام: در دعوای اجازه ازدواج بدون اذن ولی، معرفی شخص مقابل، درآمد و میزان مهریه و احراز هم کفو بودن طرفین توسط دادگاه ضرورت دارد.
مستندات: ماده 1043 قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9309972130501362
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/17
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست دوشیزه خانم ز.ق. به طرفیت آقای ح.ق. که خوانده ولی قهری خواهان می‌باشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهار می‌دارد آقای الف.م دارای شماره شناسنامه شماره ... متولد 67/06/22 شاغل آزاد را به‌ عنوان نامزد خود معرفی نموده که ماهیانه به طور متوسط دارای 1/500/000 تومان درآمد می‌باشد و برای وصلت منظور تعداد 314 عدد سکه تمام بهار آزادی به‌ عنوان مهریه توافق شده است. دادگاه آن‌ها را هم‬کفو هم و خواهان را بالغه و رشیده می‌داند لذا به استناد ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مسئله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاء العقد از کتاب تحریر‬الوسیله به خواهان اجازه می‌دهد بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام نماید. ضمناً بنا به توافق طرفین این اجازه موکول به پذیرش شرائط مندرج در نکاح‬نامه‌‬های رسمی توسط نامزد مورد نظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 1119 قانون مدنی و ثبت آن در نکاح‬ نامه رسمی مربوطه می‌باشد. دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یاد شده پس از وقوع آن و درج شرائط پس از اشتراط آن می‌باشد. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده یک تهران
نورالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. به طرفیت خانم ز.ق. نسبت به دادنامه شماره 1212 مورخه 93/06/23 صادره از شعبه 237 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن اجازه ازدواج تجدیدنظرخوانده فرزند تجدیدنظرخواه با فرد مورد نظر آقای الف.م داده شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به ‬استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما