عنوان: اثر فسخ قرارداد مشارکت بر قرارداد بیع بعدی

پیام: درصورتی که قرارداد فروش ساختمان برمبنای قرارداد قرارداد مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده باشد، درصورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، امکان عملی اجرای تعهد توسط فروشنده وجود ندارد؛ بنابراین دعوی تنفیذ فسخ توسط خریدار پذیرفته می شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970221601527
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/18
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما