استرداد دادخواست به نحو مشروط - 6/29/2015 12:00:00 AM

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س. ح. بطرفیت آقای ف. ض. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر باینکه خواهان در جلسه مورخ 1392/10/11 بیان داشته در صورت عدم حضور در جلسات دادرسی پرونده مسترد شده تلقی می گردد و خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/19 حاضر نگردیده است لهذا دادگاه باستناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید .قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ملارد - شهیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ح. بطرفیت اقای ف. ض. نسبت به دادنامه شماره 1532 مورخه 1393/11/25 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ملارد که به موجب آن مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر شده است دعوی طلاق با عنایت به اینکه خود تجدیدنظرخواه اعلام کرده در ظهر صفحه مندرج در پرونده در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه خواسته مسترد تلقی شود و لذا با اصلاح قرار رد به قرار ابطال دادخواست باستناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی پس از ابلاغ بمدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است .
شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی